Fondet

Takk for suppen dansk norsk fond

Lysebu
Fondet for dansk-norsk
Samarbeid

Lysebus historie er tuftet på verdier som generøsitet, takknemlighet og omtanke. Disse verdiene sitter i veggene og inspirerer oss hver eneste dag.

Historien

Historien bak Fondet for dansk-norsk samarbeid hører uløselig sammen med Norgeshjelpen/Danskehjelpen under Andre verdenskrig. Under krigen tok en gruppe nordmenn i København, med Borghild Hammerich i spissen, initiativ til en landsomfattende innsamlingsaksjon til nordmenn, som hadde vesentlig dårligere tilgang på mat enn danskene. Midlene som ble samlet inn ble brukt på matvarer som havre, konserves og potetmv., og dette ble sendt over Skagerak med skip. Hjelpen nådde ut til et stort antall nordmenn over hele Norge, og oppgjør etter krigen viste at det ble brukt mer enn 42 millioner danske kroner på Norgeshjelpen. Dette tilsvarer ca én milliard kroner i dagens valuta, noe som gjør innsamlingen til den største humanitære innsamlingsaksjonen i Danmark noensinne. I alt ble det sendt mer enn 32.000 tonn matvarer fra Danmark – noe som tilsvarer ca 10 kg mat pr innbygger i Norge. Etter krigens ende ønsket Norgeshjelpens frontfigurer å fortsette samarbeidet mellom nabolandene, og 1. mars 1946 ble dette stadfestet i form av stiftelsen av Fondet for dansk-norsk samarbeid. Startkapitalen til samarbeidsorganisasjonen kom fra midler som var til overs fra Norgeshjelpen. Fondets hjemsted ble Lysebu ved Oslo, som i 1947 ble skjenket til det danske folk i takknemlighet for støtten. Et dansk hjemsted fikk Fondet i 1950 gjennom kjøpet av Schæffergården i Gentofte utenfor København.

Les mer om historien til det Dansk-Norske Fondet.

 
 

Fondet for dansk-norsk samarbeid

Lysebu er eid av Fondet for dansk-norsk samarbeid. Fondets formål er å jobbe for økt forståelse og samarbeid mellom Danmark og Norge. Vi realiserer formålet ved å blant annet gi støtte til opphold for enkeltpersoner og grupper på Schæffergården ved København og Lysebu i Oslo. Schæffergården og Lysebu eies av Fondet for dansk-norsk samarbeid, og alle inntekter fra driften til de to hotellene går ubeskåret til å realisere Fondets formål. Dette betyr blant annet at Fondet hvert år gir støtte til ca 6000 stipendiatdøgn til studenter, lærere, forskere, kunstnere og andre som søker om opphold for å finne arbeidsro, utveksling eller å lære om nabolandet. I tillegg tilbyr Fondet også kulturelle tilbud i form av utstillinger, konserter, forfattersamtaler, teaterstykker og konferanser om ulike temaer.

Vår kursvirksomhet

Virksomheten kan deles inn i følgende aktivitetstyper: – Kurs, der stedene tar imot grupper fra det andre landet og legger opp program for dem. – Seminar, med deltakelse fra begge land og program med emner av felles interesse. – Oppholdsstipender, for enkeltpersoner og grupper fra nabolandet, og der de selv legger opp program for oppholdet. – Publikumsvirksomheten, som presenterer tema og artister fra nabolandet for et lokalt publikum.

Les mer om vår kursvirksomhet.

Fondets styre

Fondet har et dansk og et norsk styre. Hvert styre har det fulle ansvar for både den kommersielle og den ideelle virksomheten i sitt respektive land. I styrene sitter representanter fra universitetene, skolen, kirken, kunsten, næringslivet og arbeiderstanden i hvert land.

Les mer om styret.